Agapanthus praecox

Common Agapanthus
Aloe arborescens

Krantz Aloe, Kransaalwyn
Eucomis autumnalis

Pineapple Flower
Zantedeschia aethiopica

White Arum Lily, Pig's Lily